XMLHttpRequestオブジェクト

XMLHttpRequest(); を使ってページの再読み込みなしで一定時間の自動更新や、ユーザの情報書き換えなどインタラクティブなアクションを実現できます。例:○○○.com への同期リクエストを作成する。


◆JavaScript

<script type="text/javascript"><!--
var req = new XMLHttpRequest();  
req.open('GET', 'http://○○○.com/', false);   
req.send(null);  
if(req.status == 200)  
  dump(req.responseText);  
// -->
</script>

go to top